AnsweredAssumed Answered

Activiti notify group users by email

Question asked by katiequinn on Aug 7, 2019
Latest reply on Aug 7, 2019 by vidhipanchal

Xin chào, tôi cần gửi email đến mọi người dùng trong nhóm và nhiệm vụ mới được giao cho nhóm. Tôi đã viết một TaskListener cho điều đó. Tôi đang cố gắng để có được tất cả các id email người dùng từ nhóm Danh sách <Người dùng> người dùng = ...

Outcomes